കൊവിഡ് കുട്ടികളിൽ
Sep
30
കൊവിഡ് കുട്ടികളിൽ

കൊവിഡ് രോഗം കുട്ടികളെ അത്ര കാര്യമായി ബാധിക്കാറില്ല എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ധാ രണ. എന്നാൽ അടുത്ത കാല ത്ത് Lancet (E-clinical Medicine 2020) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പ്രബ ന്ധം ചില അപകടങ്ങളിലേക്ക് വി രൽ ചൂണ്ടുന്നു.

keep reading

about Dr sajan koshy
Pediatric Cardiac SurgeonDr Sajan Koshy MS MCh is currently heading the unit of Paediatric & Congenital heart surgery at Aster Medicity. Prior to joining Aster, he was working as senior consultant and head of the department of paediatric cardiac surgery at MIMS Calicut. He started his professional career from alleppey medical college in 1988. He also functioned as a co- convener in first and second symposia on perioperative care of congenital heart disease held in Kochi in the year 2002 and 2004 respectively & as the scientific committee chairman for the national CME of cardio thoracic surgery held at Calicut in September 2007. He has Conducted many lectures in all the districts of North Kerala for the benefit of medical professional bodies to create awareness about congenital heart disease.

read more